Koralltaggsvamp

Landskapssvampen för småland är en mycket vacker, men väldigt sällsynt svamp.  Den växer bara i de naturtyper som har höga naturvärden. Denna svampsort är en vitrötesvamp vilket innebär att den bryter ned ved och lämnar röta efter sig. Man hittar den ofta på omkullfallna träd, sådana ställen där sprängticka samt fnöskticka tidigare har vuxit. Fruktkroppen uppträder på hösten och kan bli mellan 10-40 cm i både höjd och bredd. När svampen är ung är den vit men får en gulaktig ton och blir mer gulbrun ju äldre den blir.

Svampen har ett ganska så kort fotfäste  innan grenarna sprider sig. Varje gren är beklädd med taggar som sitter på grenens undersida och de blir mellan 5-15 millimeter långa. Svampen har en mild lukt men är något bitter i smaken. Då arten är en saprofyt, en nedbrytare, så har antalet minskat drastiskt de senaste åren eftersom mängden död ved i skogen har minskat. Den är rödlistad som missgynnad och därför är det viktigt för artens överlevnad att det finns ved att tillgå i skogen och därmed att deras växtplatser är helt intakta.

Den växer på ställen där det är ett något fuktigt klimat med varierande skogstyper, gärna i en lite äldre skog där det finns mycket gamla eller döda lövträd. I södra Sverige växer den främst på bok, medan björk är det vanligaste träslaget man hittar koralltaggsvampen på i övriga delar av landet. Man har också dokumeterat att man har funnit svampen på al, alm, asp och lönn.

Artikelförfattare: Sofie Larsson

Vad händer i Småland?

Artiklar om Småland

ANNONSPLATS